Prawo budowlane

 

Prywatne prawo budowlane charakteryzuje się nie tylko swoimi aspektami, lecz również wysokim ekonomicznym ryzykiem powstania szkody. Poza tym, jest to “podwójnie frustrujące”, ponieważ macie Państwo często i wielokrotnie w życiu codziennym do czynienia ze skutkami nieudanych projektów budowlanych.

Doradzamy Państwu nie tylko dopiero w przypadku wystąpienia szkody, ale już wcześniej, sprawdzając i konstruując odpowiednie regulacje umowne lub mechanizmy zabezpieczające, np. w przypadku niewypłacalnych rzemieślników. Wyróżniamy tutaj następujące obszary tematyczne:

  • Przegląd i sporządzanie umów o dzieło, umów kupna, umów z architektami, umów z (generalnym) projektantem
  • Tworzenie i koncepcja grup roboczych, łącznie z wewnętrznymi regulacjami umownymi
  • Sprawdzanie, dochodzenie i wdrażanie / obrona roszczeń gwarancyjnych i odszkodowawczych w stosunku do architektów, przedsiębiorstw budowlanych, inżynierów, projektantów
  • Sprawdzanie, dochodzenie i wdrażanie / obrona roszczeń wynikających z praw sąsiedzkich (np. granica zabudowy, nadbudowa, itp.)

Ze względu na często wysokie sumy odszkodowawcze i brak ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia kosztów prawnych zalecamy wczesną współpracę i wsparcie. Często prowadzi to do skuteczniejszego pozasądowego rozwiązania zamiast popadania w długotrwały spór prawny. Jednak nawet gdy nie można uniknąć drogi sądowej, to podstawą sporu są najczęściej złożone procesy, w przypadku których wymagana jest głęboka, szczegółowa i staranna analiza.