Odpowiedzialność cywilna doradcy podatkowego

Eull & Partner jest do dyspozycji doradców podatkowych w zakresie analizy zapobiegawczej. Sprawdzamy, jak można uniknąć lub zminimalizować ryzyko poniesienia odpowiedzialności, aby w ten sposób w dalszym postępowaniu stworzyć doradcy podatkowemu i jego klientom poczucie bezpieczeństwa.

Jeżeli jednak dojdzie do pociągnięcia do odpowiedzialności, służymy pomocą doradcom prawnym, względnie ich ubezpieczycielom odpowiedzialności cywilnej, w celu analizy zarzutów. Naszym głównym celem jest minimalizacja wielkości ewentualnie poniesionej straty, w razie konieczności poprzez negocjacje z administracją finansową.

Oczywiście jeżeli nie można uniknąć strat i niemożliwe jest polubowne porozumienie z klientem, reprezentujemy Państwa interesy w sądzie, i jeśli to konieczne, również w kolejnych instancjach.