Plan restrukturyzacji według standardu IDW

Jeśli Państwa firma potrzebuje dofinansowania, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, banki wymagają zazwyczaj planu restrukturyzacji potwierdzającego zdolność dofinansowywanego przedsiębiorstwa do zwrotu kwoty dofinansowania. Państwa partner finansowy chciałby zyskać informacje, czy i w jaki sposób Państwa firma ma szansę przetrwać na rynku. Chodzi tutaj zatem o strategię, konkurencyjność i wypłacalność Państwa przedsiębiorstwa, krótko mówiąc, o prawdopodobieństwo osiągnięcia przez Państwa przedsiębiorstwo sukcesu. Dlatego plan restrukturyzacji jest podstawą do (ponowego) przydzielania kredytów, także ale i przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych.

Plan restrukturyzacji według standardu IDW zawiera następujące pozycje:

  • analiza sytuacji firmy
  • identyfikacja stadium i przyczyn kryzysu
  • sprawdzenie i ocena możliwości kontynuacji firmy
  • ukierunkowanie strategiczne/ wzór restrukturyzowanej firmy, którym należy się kierować podczas przyszłego kształtowania firmy
  • rekomendacje dotyczące działań mających na celu przezwyciężenie kryzysu w firmie
  • prognoza rozwoju firmy i rezultaty działań podjętych przy realizacji zaleceń

Instytucje finansujące często nie mają możliwości i / lub kwalifikacji potrzebnych do tego, aby poprzez wgląd w szczegółowe dane firmy, ocenić przyszłą rentowność i konkurencyjność swoich klientów, o ile ocena ta wynika ze sprawozdania finansowego lub analiz biznesowych. Dlatego przekonujące i przejrzyste przedstawienie sytuacji wraz z celami przedsiębiorczymi przez niezależnego doradcę do spraw zwalczania kryzysu jest podstawą pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania. Wspieramy Państwa przy tworzeniu koncepcji restrukturyzacji, planów restrukturyzacji i prognoz dotyczących kontynuacji państwa działalności.

W tym celu szczegółowo analizujemy sytuację wyjściową, konkurencję, rynek, jak również przyczyny kryzysu. Na tej podstawie możemy w porozumieniu z Państwem opracować konkretne działania, w celu przywrócenia krótko- bądź długoterminowej równowagi finansowej i rentowności Państwa firmy.

Sporządzamy dla Państwa plany restrukturyzacji do ewentualnego przedłożenia ich instytucji finansującej, bądź też oceniamy już istniejące, również w częściowym zakresie. Jeżeli wymagana jest ocena kompleksowych powiązań ekonomicznych przedsiębiorstwa, np. jako część zintegrowanych planów, współpracujemy ze specjalistami z zewnątrz. Naszym celem jest wypracowanie razem z Państwem akceptowalnej i możliwej do realizacji koncepcji kontynuacji działalności Państwa firmy.