Prawo prasowe

Prawo prasowe to obszar bardzo przekrojowy, który ze względu na szybki rozwój techniczny  jest stale zagrożony istnieniem luk prawnych. W dziedzinie telewizji, radia, filmu, internetu i multimediów  konieczne jest, aby zapewnić  ochronę Państwa

  • własności intelektualnej,
  • prawa do wizerunku,
  • prawa nazwy własnej,
  • prawa do prywatności oraz
  • prawa do własności intelektualnej.

Regulacje te, pozostające częściowo w sprzeczności z przepisami o ochronie młodzieży, wolności słowa oraz mnogością poglądów i różnorodnymi regulacjami (Prawo prasowe, Ustawa o telekomunikacji, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, itp.), wymagają często szybkiego i bezpośredniego działania.

Dochodzimy Państwa roszczeń konsekwentnie, ze świadomością kosztów i pewnie. Niezależnie od tego, czy dotyczą one wystąpienia o zaprzestanie, sprostowanie czy odszkodowanie.